O mně

Jmenuji se Ludmila Jarolímová a zabývám se bezpečností práce (BOZP) a požární ochranou (PO). Když jsem pracovala ve zdravotnictví, viděla jsem hodně zranění, kterým bylo možné předejít, proto jsem vystudovala obor řízení bezpečnosti práce a požární ochrany. Nyní se dále v této oblasti realizuji.

Na tomto webu naleznete základní informace o BOZP a PO. Kdyby jste měli nějaké dotazy neváhejte mne kontaktovat.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při jakékoliv práci může dojít ke zranění, proto je třeba snížit riziko na minimum. Zaměstnavatel a nebo provozovatel technických zařízení je povinen zajistit systémovou ochranu všech osob

Zpracování dokumentace BOZP

Plán první pomoci, ochranné pracovní prostředky, aktualizace dokumentace

Vyhledání a hodnocení rizik

vyhledám a vyhodnotím rizika možného ohrožení zdraví a navrhnu opatření.

Kategorizace prací

Návrh na zařazení prací do kategorií pro krajskou hygienickou stanici.

Kontrolní činnost

Kontrola uplatňování bezpečnostních předpisů a jejich dodržování. Kontrola používání ochranných prostředků.

Školení zaměstnanců

Zabezpečení odborného školení, školení první pomoci, online školení

Zástup při jednání s orgány státního dozoru

Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednání se státními orgány dozoru a provádění kontrol.

Požární ochrana

Souhrn opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, ochrany osob a majetku v případě vzniku požáru a zamezení jeho šíření.

Dokumentace PO

směrnice PO, požární poplachová směrnice, požární řád, požární kniha, evakuační plán

Komplexní kontrola stavu PO

kontrola dokumentace, stavu věcných prostředků PO, provozuschopnost požarně bezpečnostních zařízení

Školení a odborná příprava

školení zaměstanců, školení odborných pracovníků, odborná příprava preventisty PO

Ekologie

Souhrn opatření k ochraně životního prostředí.

Ochrana ŽP

Ochrana ovzduší, vod. Prevence závažných havárií.

Nakládání s odpady

Nakládání s obaly, chemickými látkami a směsi.

Posuzování vlivu na ŽP

Prevence znečišťování, prevence havárií.

Dokumentace BOZP

Pro účely BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není pevně dán jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků.

Součástí dokumentace BOZP je:

 • Pracovní řád
 • Posouzení rizik
 • Kategorizace prací
 • Traumatologický plán
 • Směrnice BOZP
 • Místní bezpečnostní provozní předpisy
 • Provozní řády
 • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Osnovy školení
 • Tiskopisy, formuláře

Požární ochrana

Požární ochrana je souhrn opatření stanovených platnými právními předpisy a zaměstnavatelem, které mají předcházet vzniku požáru. Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba je povinna ve svých objektech a činnostech zajišťovat požární ochranu.

Součástí požární ochrany je:

 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
  • Zhodnocení činností a začlenění do kategorie podle míry požárního nebezpečí
  • Stanovení organizace požární ochrany
  • Tématický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy o požární ochraně
  • Požární poplachová směrnice
  • Řád ohlašovny požáru
  • Požární evakuační plán vč. grafického znázornění únikových cest
  • Požární řád
  • Požární kniha
  • Dokumentace zdolávání požáru
 • Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO
 • Provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek
 • Zmapování požárního značení
 • Cvičný požární poplach
 • Vypracování podrobné elektronické zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědnosti a termíny odstranění nedostatků
 • Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS)

Napište mi

Máte nějaký dotaz? Máte zájem o poskytované služby? Nevíte zda-li potřebujete mé služby? Neváhejte mi zanechat vzkaz.